johnnyshaker91

Eyes turned skyward

Poets

Ghalib

Khusro

Faiz Ahmed Faiz

Rashmi Rathi by Ramdhari Singh Dinkar

Emily Dickinson

%d bloggers like this: